Swyddfa Docynnau
01639 763214

Amserau Agor y Swyddfa Docynnau:

10.30am – 4.15pm  Dydd Llun i Dydd Gwener

Prynu Tocynnau
Sylwer na ellir cael ad-daliad am docynnau.
Ychwanegir ffi weinyddol o £1 at daliadau drwy gerdyn credyd.
Codir £1 am bostio tocynnau.

Dylid gwneud pob siec yn daladwy i ‘CBS Castell-nedd Port Talbot’.

Gellir casglu tocynnau o’r theatr 24 awr ar ôl eu prynu neu eu cadw yn y theatr hyd ddiwrnod y perfformiad.

Ni fydd yn bosib cadw tocynnau a archebwyd ymlaen llaw o fewn wythnos i berfformiad, a chânt eu hailryddhau os bydd pob tocyn wedi’i werthu.

Ni chedwir seddau o fewn 2 ddiwrnod i ddyddiad y perfformiad.

Mae cyfraddau gostyngol (plant, myfyrwyr, pobl hŷn, pobl sy’n derbyn cymhorthdal incwm, pobl anabl gofrestredig a’u gofalwyr) ar gael ar 
gyfer sioeau penodol. Mae angen prawf o statws.

Mynediad i bobl ag anableddau
: Os oes gennych unrhyw ofynion penodol, dylech eu trafod gyda’r Swyddfa Docynnau wrth i chi archebu tocynnau. Mae croeso i gŵn tywys a chŵn clywed.

Defnyddwyr Cadeiriau Olwyn: 
Sylwch nad yw’r cylch yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn, pramiau neu gadeiriau gwthio. Gofynnwch i aelod o staff os oes angen cymorth arnoch.

Pobl Fyddar neu â Nam ar y Clyw: 
Mae derbynyddion arbennig ar gael ar gyfer pobl â nam ar y cly.

Ffi archebu
O 1 Ebrill 2014, gwaetha’r modd codir £1 o ffi archebu am bob pryniant (nid fesul tocyn). Mae’r ffi archebu hon yn cynnwys ein holl gostau sy’n gysylltiedig â’ch pryniant – gan gynnwys taliadau cerdyn, TAW, gorbenion ein swyddfa ac ymchwil a datblygu technegol parhaus. Sylwer nad ydym  yn gallu ad-dalu’r ffi archebu dan unrhyw amgylchiadau.

Follow us...

LATEST...

Visit our sister venues...

MENU

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close